Leta i den här bloggen

tisdag 25 november 2014

Hakusana: EBOV ja lysosomi

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573858

KUVA makropinosytoosista  http://openi.nlm.nih.gov/imgs/512/270/2944813/2944813_ppat.1001121.g008.png
Toinen kuva makropinosytoosista. Tekstissä on myös  laajaa ja hyvää selitystä.   https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Infection_Mechanism_of_Genus_Ebolavirus
Tekstiä  EBOV entry aiheesta  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21987776
  http://www.nature.com/ncb/journal/v10/n3/images/ncb1688-f8.jpg

Lähde.
J Virol. 2012 Jul;86(14):7473-83. doi: 10.1128/JVI.00136-12. Epub 2012 May 9. Ebolavirus requires acid sphingomyelinase activity and plasma membrane sphingomyelin for infection.
Abstract (Tiivistelmä)
Entsyymi hapan sfugomyelinaasi muuttaa lipidi sfingomnyeliinin  fosfokoliiniksi ja keramidiksi ja sen optimaalinen aktiivisuus on happaman pH:n puolella.  Normaalisti näitä sfingomyeliiniä hajoittavia happamia sfingomyelinaaseja sijaitsee lysosomeissa ja endosomeissa, mutta kun kalvo vaurioituu tai  käy interaktioon joidenkin bakteeri- tai virusperäisten patogeenien kanssa, voi triggeröityä niiden  rekrytoiminen plasmakalvolle.

Acid sphingomyelinase (ASMase) converts the lipid sphingomyelin (SM) to phosphocholine and ceramide and has optimum activity at acidic pH. Normally, ASMase is located in lysosomes and endosomes, but membrane damage or the interaction with some bacterial and viral pathogens can trigger its recruitment to the plasma membrane.
  •  Infektoimisensa  varhaisvaiheisiin  rinovirukset ja tuhkarokkovirukset  vaativat  happaman sfingomyelinaasin aktiivisuutta
 Rhinovirus and measles viruses each require ASMase activity during early stages of infection.
  •  Nämä  molekyylit sfingomyeliini ja keramidi ovat  tärkeitä komponentteja solukalvon  lipidilevyissä ( lipid raft)  ja  ne ovat myös vahvasti signaloivia molekyylejä. kummallakin on  roolinsa  makropinosytoosin välityksessä, millä taas on osoittautunut olevan tärkeä merkitys ebolaviruksen tehdessä infektoimistaan.
Both sphingomyelin and ceramide are important components of lipid rafts and are potent signaling molecules. Each plays roles in mediating macropinocytosis, which has been shown to be important for ebolavirus (EBOV) infection.
  •  Tässä otsikon työssä tutkijat  selvittivät   happaman sfingomyelinaasi-entsyymin  ja sen substraatin,  sfingomyeliinin, roolin ebolavirusinfektiossa.  Työ oli suoritettava bioturvallisuustasossa 4  luonnonviruksella (wt) ja mekanistiset analyysit suoritettiin käyttämällä virusksen pseudotyyppejä ja viruksen kaltaisia partikkeleita.
Here, we investigated the role of ASMase and its substrate, SM, in EBOV infection. The work was performed at biosafety level 4 with wild-type virus with specificity and mechanistic analysis performed using virus pseudotypes and virus-like particles.
  •  Tutkijat havaitsivat, että viruspartikkelit (VLP)  assosioituivat vahvasti solukalvon  sfingomyeliinipitoisiin alueisiin ja että sfingomyeliinin hupeneminen   vähensi EBOV infektiota.
 We found that virus particles strongly associate with the SM-rich regions of the cell membrane and depletion of SM reduces EBOV infection.
  •  Happamalle sfingomyelinaasientsyymille spesifiset lääkkeet ja multippelit siRNA.t  estivät vahvasti EBOV infektiota ja EBOV glykoproteiineilla  pseudotyypattuja viruksia, mutta eivat estäneet  prototyyppiviruksen  VSV glykoproteiinilla pseudotyypattuja viruksia. 
 ASM-specific drugs and multiple small interfering RNAs strongly inhibit the infection by EBOV and EBOV glycoprotein pseudotyped viruses but not by the pseudotypes bearing the glycoprotein of vesicular stomatitis virus.
  • Mielenkiintoinen löytö oli virusten kaltaisten partikkelien (VLP)  vahva   sitoutuminen pinnalle lokalisoituneeseen  happamaan sfingomyelinaasiin ja samoin  sfingomyeliinipitoisiin  kohtiin.  Tutkijoitten  mukaan solujen tehokkaalle EBOV - infektoitumiselle  on välttämätöntä happaman sfingomyelinaasin aktiivisuus ja sfingomyeliinin läsnäolo. Tämän tien esto saattaneisi tarjota uusia  väyliä lääketerapiaan.
 Interestingly, the binding of virus-like particles to cells is strongly associated with surface-localized ASMase as well as SM-enriched sites. Our work suggests that ASMase activity and SM presence are necessary for efficient infection of cells by EBOV.
 The inhibition of this pathway may provide new avenues for drug treatment.
Päivitystä 15.11. 2014. Päivitys 54.11. 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar