Leta i den här bloggen

lördag 27 december 2014

Enterovirus D68 mainitaan tämän syksyn seurattavissa asioissa

  • Ruotsin Kansanterveysviraston  palstalla  mainitaan seurattavana asiana  enterovirus D68
Ruotsalainen SITAATTI: kertoo, että elokuun  2014 puolesta välistä on ollut Amerikassa ja Kanadassa enterovirus D68 -purkausta ja virusta on diagnosoitu marraskuun lopulle mennessä  yli 1300 henkilöstä, joilla on esiintynyt vakavaa  tämän viruksen aiheuttamaa keuhkosairautta. Useimmat näistä ovat olleet lapsia. Karolinskassa on havaittu ensimmäiset  tapaukset  Ruotsistakin  marraskuun lopussa. Sen takia on testattu useampikin näyte lapsilta, joilla on ollut  positiivinen PCR enteroviruksille, rhinovirukselle tai  näille molemmille. Kaikenkaikkiaan on  tunnistettu kuusi   EV-D68 positiivista näytettä  Viisi oli alle 4 -vuotiaita lapsia ja yksi hieman vanhempi.  Viidellä oli hengitystieinfektio ja kaksi joutui aivan tehohoito-osastolle asti.  Neljällä lapsella oli  ennestään obstruktiivista keuhkosairautta.  Kenelläkään ei ollut keuhkotulehdusta. Kuudennella lapsella oli enemmänkin yleisen virusinfektion oireita.  Kaikki lapset tervehtyivät eikä kellekään tullut halvausoireita. Muita mikrobiologisia löytöjä ei ollut selittämässä lasten oireita.

Enterovirus D68 påvisat i Sverige
Publicerat
Sedan mitten av augusti 2014 pågår ett utbrott av enterovirus D68 (EV-D68) i USA och Kanada. Hittills har mer än 1300 personer diagnosticerats med allvarlig luftvägssjukdom orsakad av EV-D68 och de allra flesta har varit barn. Nu har de första svenska fallen identifierats på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
För att få en indikation på om EV-D68 förekommer i Stockholmsområdet har Mikrobiologen på Karolinska Universitetssjukhuset genomfört en undersökning av drygt 20 luftvägsprov från barn som testat positivt i PCR för enterovirus, rhinovirus eller bägge.
Totalt sex fall har identifierats med EV-D68. Fem av barnen var under 4 år och ett var lite äldre. Fem av barnen hade luftvägsinfektion och två barn fick vårdas några dagar på intensivvårdsavdelning. Fyra hade obstruktiv lungsjukdom sedan tidigare. Ingen hade lunginflammation. Det sjätte barnet hade mer allmänna symtom på virusinfektion. Alla barn har tillfrisknat och inget hade förlamningssymptom. Inga andra mikrobiologiska fynd påvisades som förklaring på barnens symtom.
  • Todetut virukset ovat sukua  USA:n purkauksen viruskannoille

Kaikki   testatut näytteet on otettu heinäkuun- lokakuun  ajanjaksona 2014. Tähän mennessä on tyypitetty 21 näytettä ja niistä on osoitettu kuudessa  EV-D68. Tarkempi analyysi virusten sukulaisuussuhteista on osoittanut, että kaikki virustyypit ovat hyvin lähisukuisia keskenään ja  sukua USA:n viruskannoille.

Stammar från utbrottet i USA
Samtliga prov var tagna mellan juli och oktober 2014. Hittills har 21 prover typats och EV-D68 påvisades i 6 av dessa prover. Släktskapsanalys visar att alla sex virusstammarna är mycket nära besläktade med varandra och med stammar från utbrottet i USA 2014.
  •  Löytö ei ole yllättävä

 Löydöt osoittavat, että Ruotsissa kiertelee EV-D68 virusta, mikä ei sinänsä yllätä, koska sitä kiertelee  muuallakin Euroopassa.  Mutta ei tiedetä, miten tavallinen se on ja miten laajalti se on geografisesti levinnyt.  Saattaa olla, että sen leviäminen on rajoittumaan päin, kuten tavallisesti  käy rhinovriuksilla ja enteroviruksilla  loppusyksyä kohden. Tästä huolimatta tulee ottaa huomioon EV-D68 viruksen mahdollisuus, jos  hengitystieinfektio on vakava ja siihen liittyy  lapsen halvauksia.  Ruotsin kansanterveysvirastolle ei ole kuitenkaan tullut raporttia Ruotsin alueella ilmenneestä vakavasta EV-D68 viruksen aiheuttamasta tautitapauksesta.  Tämän viruksen tyypittäminen tehdään kansanterveysvirastossa ja  Karoliinisen Yliopistosairaalan Mikrobiologian laitoksella.

Inte oväntade fynd
Fynden visar att EV-D68 cirkulerar i Sverige, vilket inte är oväntat eftersom viruset påvisats på andra håll i Europa. Det är oklart hur vanligt förekommande och geografiskt utbrett viruset är. Det är möjligt att spridningen kan vara på väg att minska såsom vanligen sker mot slutet av hösten med rhinovirus och enterovirus. Trots detta bör möjligheten av EV-D68 infektion övervägas vid fall av allvarlig luftvägsinfektion eller förlamning hos barn. Folkhälsomyndigheten har inte fått någon rapport av allvarlig sjukdom orsakad av EV-D68 i Sverige.
Typning av EV-D68 görs på Folkhälsomyndigheten och Mikrobiologen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Lisätietoa tästä  viruksesta  saa allamainitusta linkistä:
Läs mer
Utbrott av enterovirus D68 i USA, Kanada och Europa

Suomennosta  27.12. 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar