Leta i den här bloggen

lördag 17 juni 2017

Kertaus: EBOLA
BAKGRUND


Ebola är ett filovirus (RNA-virus) som ger upphov till viral hemorragisk feber. Andra virus som ger liknande klinisk bild är Marburg-, Lassa-, och Krim-Kongovirus (se hemorragiska febrar).

Det finns fem olika serotyper av ebolavirus, varav fyra är humanpatogena. Sjukdomen har fått sitt namn av Ebolafloden i Demokratiska republiken Kongo (dåvarande Zaire) där sjukdomen upptäcktes 1976. Ca 20 mindre utbrott finns tidigare rapporterad från landsbygden i centrala Afrika med en dödlighet som varierat mellan 25 och 88 procent. Oftast har utbrotten klingat av inom några månader.

Ett stort utbrott som startade i början av 2014 avvek från tidigare utbrott och var det största hittills. Utbrottet hade en omfattande geografisk spridning med ett stort antal fall i Guinea, Liberia, Sierra Leone. Sammanlagt avled över 10000 personer och mortaliteten beräknades vara över 40-50 %. Utbrottet var det första som inträffat i västra Afrika och drabbade inte bara landsbygden utan även tätbefolkade storstäder. Förutom utbrottet i Västafrika fanns det ett mindre separat utbrott i demokratiska republiken Kongo med ca 70 fall.

Utbrottet i Västafrika 2014 omfattade Guinea, Liberia, Sierra Leone, samt angränsande områden i deras grannländer, framför allt Elfenbenskusten, Guinea-Bissau och Mali (se karta).
 
Karta över västafrika
Karta över Västafrika

En fladdermus, flyghund (”fruit bat”), anses vara den naturliga värden för ebola och utgör reservoar för viruset. Flyghunden överför ebolavirus till apor och däggdjur (t ex schimpanser, gorillor, skogsantiloper och piggsvin) som insjuknar i blödarfeber. Genom att vara i kontakt med sjuka djur eller smittade flyghundar ådrar sig människor sjukdomen. Fortsatt smittspridning människor emellan sker genom kontakt med infekterade kroppsvätskor inom familjer, på sjukhus och i samband med begravningsceremonier där man har närkontakt med den döda kroppen.


 

SMITTVÄGAR


Hög risk för smitta föreligger vid kontakt med infekterade kroppsvätskor från levande eller död människa såsom:
 • Blod
 • Kräkning
 • Saliv
 • Avföring
 • Urin
 • Sädesvätska
Stor risk att smittas löper oskyddad sjukvårdspersonal, liksom anställda på laboratorier, som exponeras för infekterade kroppsvätskor eller kontaminerade instrument eller föremål. Ebolavirus kan överleva flera dagar i intorkat tillstånd och i vätska. Nosokomial spridning är en grundläggande orsak till att utbrott av ebola fortgår. Att delta i begravningsceremonier för personer som avlidit i ebola utgör risk för smitta om man på något sätt har närkontakt med den döde eller med kroppsvätskor från den döde personen.

Det finns risk att infektionen kan överföras i samband med oskyddade sexuella kontakter med infekterade människor ända upp till tre månader efter att en infekterad person återhämtat sig från ebola. Hög risk för smitta föreligger även vid kontakt med infekterade kroppsvätskor
som blod, kräkning, avföring, urin samt kött från vissa levande eller döda djur; såsom apor, olika typer av skogsantiloper, piggsvin och flyghund.

I övrigt bedöms risken för att smittas av ebola vara mycket låg.

 

INKUBATIONSTID


Inkubationstiden är vanligen 4-10 dagar med kan variera mellan 2 och 21 dagar.


 

SYMTOM
 

 • Hastig debut av hög feber
   
 • Värk i muskler, leder och huvud
   
 • Illamående/kräkningar
   
 • Diarré
   
 • Buksmärtor och uttalad svaghet
   
 • Konjunktivit och faryngit med munsår
   
 • Makulopapulöst utslag ses ibland efter 5 dygns sjukdom
   
 • Blödningar från gastrointestinaltrakten, huden och slemhinnorna
   
 • Dödsfall vid sjukdomen inträffar vanligtvis dag 7–16 och är associerat med svåra blödningar och hypovolemisk chock, varvid hjärtcirkulationssvikt utgör dödsorsaken.
   
 • Vid graviditet är utgången nästan alltid dödlig.
   
 • Dödligheten är större hos äldre än de i 20-års åldern. Små barn har mycket hög dödlighet.
   
 • Virus kan finnas kvar i vissa vävnader, t ex öga, hjärna, sädesvätska under lång tid efter akut sjukdom och i sällsynta fall ge nya sjukdomsskov, t ex meningoencefalit eller uveit.DIFFERENTIALDIAGNOSER
 BEHANDLING


Specifik läkemedelsterapi mot ebolavirus som är vetenskapligt bevisad saknas. Behandlingen inriktas istället mot att stödja sviktande organfunktioner och ersätta vätske-blodförluster. Vätska, blod- och trombocyttransfusioner ges och andningen kan understödjas med respiratorbehandling. Speciellt vätsketillförsel är viktigt eftersom patienten kan förlora upp mot 5-10 liter vätska per dygn.

På försök har humaniserade monoklonala antikroppar samt serum som donerats från konvalescenter prövats på enstaka fall, med hittills oklar effekt.

Vaccin saknas men flera vaccinkandidater är i Fas III prövningar.


 

PROFYLAX
 

 • God handhygien.
   
 • Tvätta och skala frukt och grönsaker.
   
 • Undvik kontakt med blod och kroppsvätskor från en person eller kropp som är infekterad med ebolavirus.
   
 • Undvik nära kontakt med alla vilda djur, levande såväl som döda, särskilt apor, olika arter av skogsantiloper, gnagare, piggsvin, samt flyghund, liksom alla former av kött från vilda djur.
   
 • Undvik alltid oskyddat sex och i synnerhet med en person som är eller har varit ebolainfekterad.
   
 • Undvik kontakt med alla typer av instrument, t ex nålar och föremål som varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor.
   
 • Undvik att vistas i miljöer där det bor flyghundar och andra typer av fladdermöss, t ex grottor och gruvor.PRAKTISKA ÅTGÄRDER PÅ AKUTMOTTAGNING

(utdrag från ”Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola”, Socialstyrelsen 2014-09-26)

En patient som exponerats för ebola, eller bedöms ha ”viss risk” eller ”hög risk” för att ha ebolainfektion, ska omhändertas inom vården med samma medicinska kompetens och kvalité som normalt erbjuds patienter med andra sjukdomar, samtidigt som nödvändiga hänsyn tas för att undvika överföring av smitta till personal och medpatienter.


Patienter med kliniska symtom

Kliniska symtom är i tidigt skede ofta ospecifika. Reseanamnesen är viktig för att väcka misstanke om ebola. Infektionsläkare samt smittskyddsläkare bör involveras tidigt i handläggningen.


Viss risk för ebola

Viss risk föreligger hos en patient som inom tre veckor efter hemkomst från riskområde för ebola utvecklar feber (över eller lika med 38,6 °C) och där en eller flera av nedanstående faktorer föreligger:
 
 • Personen har varit i kontakt med vilda djur.
 • Personen har besökt/arbetat inom sjukvården i ett riskområde för ebola.
 • Personen har arbetat i ett laboratorium där ebola hanteras.
 • Personen har vistats i distrikt/provins med pågående mycket utbredd spridning av ebola.
En patient som bedöms ha ”viss risk” för ebola, flyttas snarast till infektionsklinik. I avvaktan på transport till infektionsklinik vårdas patienten i enskilt rum och får inte vistas eller tillåtas passera väntrum. All personal som vårdar patienten ska följa basala hygienregler inklusive skydd mot droppsmitta. Skydd mot droppsmitta innefattar tillpassningstestade, vätskeresistenta, engångsandningsskydd klass FFP32, vätsketät engångsrock, täckande operationshuva (dubbleras vid stor risk för stänk ovan brösthöjd, alt används en vätskeresistent huva), samt visir (fäst på huvudet täckande hela ansiktet) och handskar (dubbla handskar om kräkning eller diarré).

Vårdpersonalen begränsas till ett så litet antal som möjligt. Det är viktigt att provtagning för ebola till Folkhälsomyndigheten sker utan fördröjning och att malariaprovtagning sker parallellt, eftersom malaria är en vanlig och livshotande sjukdom hos febrila resenärer från Afrika.


Hög risk för ebola

Hög risk föreligger hos en patient som inom tre veckor efter hemkomst från riskområde för ebola utvecklar feber (lika eller över 38,6 °C) och där en eller flera av nedanstående faktorer föreligger:
 
 • Patienten har oförklarliga blödningsmanifestationer (inte enbart blodiga diarréer).
   
 • Patienten har vistats i hushåll där det befunnit sig sjuka och febrila personer med starkt misstänkt eller konstaterad ebola.
   
 • Patienten har deltagit i vård eller omhändertagande av sjuk och febril patient med starkt misstänkt eller konstaterad ebola eller har varit i kontakt med kroppsvätskor (inklusive oskyddat samlag), vävnad eller avliden patient.
   
 • Vårdpersonal, laboratoriepersonal eller annan personal som kommit i kontakt med kroppsvätskor, vävnad eller kropp av människa eller djur med starkt misstänkt eller konstaterad ebola.
   
 • Patienten har tidigare blivit klassificerad som patient med ”viss risk” för ebola och sedan utvecklat organsvikt och/eller tecken till blödningar utan annan förklaring.
Patienter som bedöms ha” hög risk” för ebola isoleras på infektionsklinik. Person som kontaktar sjukvårdsinrättning från hemmet per telefon och där misstanke om ”hög risk” för ebola uppkommer under samtalet, hänvisas till infektionsklinik efter att bakjouren på infektionskliniken informerats. Bakjouren bestämmer var patienten ska infinna sig för att minimera risk för smittspridning. Patienten ska förflyttas med ambulans. I avvaktan på ambulanstransporten till infektionsklinik vårdas patienten i enskilt rum och får inte vistas eller tillåtas passera väntrum.

Om en patient bedöms ha ”hög risk” för ebola tas skyndsam kontakt från infektionskliniken med det egna landstingets smittskyddsläkare för råd angående bedömning och fortsatt handläggning, inklusive snar kontakt med högisoleringsenheten i Linköping. Anmälan görs även till Folkhälsomyndigheten samt Socialstyrelsen.


Verifierat ebolafall

Om infektion med ebolavirus verifierats, flyttas patienten i möjligaste mån till högisoleringsenheten i Linköping, där man har speciellt anpassade lokaler och erfarenhet av att vårda patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner under längre tid.


 

PATIENTER UTAN KLINISKA SYMTOM


Viss risk, definition

Tillfällig kontakt med febril ebolasjuk person utan andra symtom i samband med exempelvis:
 • Vistelse i samma väntrum
 • Färd med samma buss
 • Tjänstgöring som receptionist på sjukhus/vårdmottagning.
Till de personer som bedömts ha viss risk för att ha exponerats för ebola, ges lugnande besked, men vederbörande rekommenderas att kontrollera temperaturen två gånger dagligen under 21 dagar efter senaste möjliga exponering, samt att genast söka lämplig vård om temperaturen går upp till 38,6 °C eller om symtom på sjukdom uppträder.


Hög risk, definition

Patient som haft nära kontakt (< 1 m) ansikte mot ansikte utan adekvat skyddsutrustning med ebolapatient som hostar, eller kräks, eller har blödningar, eller diarré, eller
haft hud- eller slemhinnekontakt inklusive nålstick, med kroppsvätska eller vävnad från ebolainfekterad patient.

Personer som utsatts för hög risk för överföring av ebolavirus bör utan dröjsmål erbjudas vård på närmaste infektionsklinik och smittskyddsläkaren informeras.


Transport av patientprov

All provtransport, såväl extern som inom den egna organisationen, ska utföras av väl utbildad och tränad personal i enlighet med föreskrifter och lokala riktlinjer för transport av farligt gods. Vid transporter inom den egna organisationen är det mycket viktigt att mottagaren förvarnas och att dessa prover överlämnas personligen, samt att information delas angående misstanke om ebola.

Extern transport ska alltid ske med för ändamålet godkänd kurir, vilket innebär en transportfirma med tillstånd att transportera farligt gods, efter att proven packats enligt särskilda föreskrifter.


 

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Ebolainfektion


ICD-10

Ebolafeber A98.4

 
Referenser

Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, sixth edition; Marburg and Ebola virus hemorrhagic fevers, sid 2057-2059

Feldmann H, Geisbert TW. Ebola haemorrhagic fever. Lancet. 2011 Mar 5;377(9768):849-62. Review.

Hartman AL, Towner JS, Nichol ST. Ebola and marburg hemorrhagic fever. Clin Lab Med. 2010 Mar;30(1):161-77.

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola, 2014-09-26, Socialstyrelsen. Länk.
Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 3701

Kommentera >>

torsdag 8 juni 2017

Polio cases in Syria

http://www.dn.se/nyheter/varlden/flera-fall-av-polio-i-syrien/
 
Tre fall av polio har bekräftats i trakten av Dayr al-Zawr (Deir Ezzor) i Syrien. Fallen är de första i Syrien sedan 2014, enligt organisationen Global Polio Eradication Initiative.

Den typ av virus som hittats är en muterad form, från ett vaccin som tas via munnen, och sätts i samband med bristande bekämpning av smittspridningen. Vaccinet innehåller försvagat poliovirus typ 2, som i sällsynta fall kan mutera och resultera i att förlamningssjukdomen bryter ut.
Det pågår ett stort internationellt arbete för att byta ut vaccinet mot ett nytt vaccin som inte innehåller typ 2-varianten.
I Dayr al-Zawr genomfördes en vaccinationskampanj i våras, men säkerhetsläget gjorde att det inte gick att nå hela befolkningen.
Global Polio Eradication Initiative bildades 1988. Syftet var att försöka utrota sjukdomen helt till millennieskiftet.
De senaste åren har fallen varit få och framför allt upptäckts i Pakistan och Afghanistan.

onsdag 7 juni 2017

H5N1 kandidaattirokote

Hakusana PubMed "H5N1 Candidate Vaccine". Löytöjä tulee 248 ja jokaisella on alaviitteitä.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H5N1+candidate+vaccine
Otan esiin  niitä jotka ovat  "2017" aikaisia artikkeleita  ja nyt hakutulosmäärä on 10 kpl, jtoen voin otaa sitaatin tähän.

Search results

Items: 10

1.
Pitisuttithum P, Boonnak K, Chamnanchanunt S, Puthavathana P, Luvira V, Lerdsamran H, Kaewkungwal J, Lawpoolsri S, Thanachartwet V, Silachamroon U, Masamae W, Schuetz A, Wirachwong P, Thirapakpoomanunt S, Rudenko L, Sparrow E, Friede M, Kieny MP.
Lancet Infect Dis. 2017 May 19. pii: S1473-3099(17)30240-2. doi: 10.1016/S1473-3099(17)30240-2. [Epub ahead of print]

Abstract

The emergence of highly pathogenic avian influenza H5N1 viruses has raised concerns about their pandemic potential. Vaccination is the most effective way of preventing influenza. In this study, we investigated the safety and immunogenicity of an avian H5N2 live attenuated influenza vaccine (LAIV H5N2) in healthy Thai adults and its priming immune responses with an H5N1 inactivated vaccine boost.
....."  Importantly, higher cross-reactive haemagglutination-inhibition antibody titres against H5N1 (clades 1, 2.1.3.2, and 2.3.4) were detected in the LAIV H5N2 experienced group than the naive group (p<0 p="">Free Article
2.
Boonnak K, Matsuoka Y, Wang W, Suguitan AL Jr, Chen Z, Paskel M, Baz M, Moore I, Jin H, Subbarao K.
J Virol. 2017 May 10. pii: JVI.00547-17. doi: 10.1128/JVI.00547-17. [Epub ahead of print]
--" The second approach was to select a low pathogenicity avian influenza H5 virus that elicited antibodies that cross-reacted with a broad range of H5 viruses," ---

3.
Zou Z, Huang K, Wei Y, Chen H, Liu Z, Jin M.
Sci Rep. 2017 May 3;7(1):1478. doi: 10.1038/s41598-017-01554-1.
(trivalenttista  rokotetta hanhille) ---" Duck enteritis virus (DEV), duck tembusu virus (DTMUV), and highly pathogenic avian influenza virus (HPAIV) H5N1 are the most important viral pathogens in ducks, as they cause significant economic losses in the duck industry"
4.
Wang Y, Wu J, Xue C, Wu Z, Lin Y, Wei Y, Wei X, Qin J, Zhang Y, Wen Z, Chen L, Liu GD, Cao Y.
Antiviral Res. 2017 Jul;143:97-105. doi: 10.1016/j.antiviral.2017.03.029. Epub 2017 Apr 10.
---"In summary, this study presents a better vaccine candidate (H7N9-53TM) against H7N9 pandemics. Furthermore, our HA-based structural design approach would be conceivably applicable to other subtype influenza viruses, especially the viruses from emerging pandemic and epidemic influenza viruses such as H5N1 and H1N1".
5.
Tao W, Hurst BL, Shakya AK, Uddin MJ, Ingrole RS, Hernandez-Sanabria M, Arya RP, Bimler L, Paust S, Tarbet EB, Gill HS.
Antiviral Res. 2017 May;141:62-72. doi: 10.1016/j.antiviral.2017.01.021. Epub 2017 Feb 2.
---"The extracellular domain of influenza A ion channel membrane matrix protein 2 (M2e) is considered to be a potential candidate to develop a universal influenza A vaccine. However poor immunogenicity of M2e presents a significant roadblock."
6.
Ingle NB, Virkar RG, Arankalle VA.
Front Immunol. 2017 Jan 9;7:674. doi: 10.3389/fimmu.2016.00674. eCollection 2016.
---"The protection conferred by Mw-HNM correlated with induction of IFN-γ, CD8+ T cytotoxic cells, and CD4+ T helper cells. Mw-adjuvanted HA + NP + M2e combination represents a promising vaccine candidate deserving further evaluation.Free PMC Article---"
 
7.
Lee I, Il Kim J, Park S, Bae JY, Yoo K, Yun SH, Lee JY, Kim K, Kang C, Park MS.
Sci Rep. 2017 Jan 13;7:40675. doi: 10.1038/srep40675.
--"Taken all together, our results suggest the PA E31K mutation as a single, substantial growth determinant of avian influenza CVVs and for the establishment of a high-yield avian influenza vaccine backbone.Free PMC Article"
8.
Volz A, Sutter G.
Adv Virus Res. 2017;97:187-243. doi: 10.1016/bs.aivir.2016.07.001. Epub 2016 Aug 1. Review.
Safety tested Modified Vaccinia virus Ankara (MVA) is licensed as third-generation vaccine against smallpox and serves as a potent vector system for development of new candidate vaccines against infectious diseases and cancer. Historically, MVA was developed by serial tissue culture passage in primary chicken cells of vaccinia virus strain Ankara, and clinically used to avoid the undesirable side effects of conventional smallpox vaccination. Adapted to growth in avian cells MVA lost the ability to replicate in mammalian hosts and lacks many of the genes orthopoxviruses use to conquer their host (cell) environment. As a biologically well-characterized mutant virus, MVA facilitates fundamental research to elucidate the functions of poxvirus host-interaction factors. As extremely safe viral vectors MVA vaccines have been found immunogenic and protective in various preclinical infection models. Multiple recombinant MVA currently undergo clinical testing for vaccination against human immunodeficiency viruses, Mycobacterium tuberculosis or Plasmodium falciparum. The versatility of the MVA vector vaccine platform is readily demonstrated by the swift development of experimental vaccines for immunization against emerging infections such as the Middle East Respiratory Syndrome. Recent advances include promising results from the clinical testing of recombinant MVA-producing antigens of highly pathogenic avian influenza virus H5N1 or Ebola virus. This review summarizes our current knowledge about MVA as a unique strain of vaccinia virus, and discusses the prospects of exploiting this virus as research tool in poxvirus biology or as safe viral vector vaccine to challenge existing and future bottlenecks in vaccinology.
9.
Nguyen DT, Jang Y, Nguyen TD, Jones J, Shepard SS, Yang H, Gerloff N, Fabrizio T, Nguyen LV, Inui K, Yang G, Creanga A, Wang L, Mai DT, Thor S, Stevens J, To TL, Wentworth DE, Nguyen T, Pham DV, Bryant JE, Davis CT.
J Virol. 2017 Feb 14;91(5). pii: e01708-16. doi: 10.1128/JVI.01708-16. Print 2017 Mar 1.
IMPORTANCE Highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5) viruses have circulated continuously in Vietnam since 2003, resulting in hundreds of poultry outbreaks and sporadic human infections. Despite a significant reduction in the number of human infections in recent years, poultry outbreaks continue to occur and the virus continues to diversify. Vaccination of poultry has been used as a means to control the spread and impact of the virus, but due to the diversity and changing distribution of antigenically distinct viruses, the utility of vaccines in the face of mismatched circulating strains remains questionable. This study assessed the putative amino acid changes in viruses leading to antigenic variability, underscoring the complexity of vaccine selection for both veterinary and public health purposes. Given the overlapping geographic distributions of multiple, antigenically distinct clades of HPAI A(H5) viruses in Vietnam, the vaccine efficacy of bivalent poultry vaccine formulations should be tested in the future.
10.
Pua TL, Chan XY, Loh HS, Omar AR, Yusibov V, Musiychuk K, Hall AC, Coffin MV, Shoji Y, Chichester JA, Bi H, Streatfield SJ.
Hum Vaccin Immunother. 2017 Feb;13(2):306-313. doi: 10.1080/21645515.2017.1264783. Epub 2016 Dec 8.
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 is an ongoing global health concern due to its severe sporadic outbreaks in Asia, Africa and Europe, which poses a potential pandemic threat. The development of safe and cost-effective vaccine candidates for HPAI is considered the best strategy for managing the disease and addressing the pandemic preparedness. The most potential vaccine candidate is the antigenic determinant of influenza A virus, hemagglutinin (HA). The present research was aimed at developing optimized expression in Nicotiana benthamiana and protein purification process for HA from the Malaysian isolate of H5N1 as a vaccine antigen for HPAI H5N1. Expression of HA from the Malaysian isolate of HPAI in N. benthamiana was confirmed, and more soluble protein was expressed as truncated HA, the HA1 domain over the entire ectodomain of HA. Two different purification processes were evaluated for efficiency in terms of purity and yield. Due to the reduced yield, protein degradation and length of the 3-column purification process, the 2-column method was chosen for target purification. Purified HA1 was found immunogenic in mice inducing H5 HA-specific IgG and a hemagglutination inhibition antibody. This paper offers an alternative production system of a vaccine candidate against a locally circulating HPAI, which has a regional significance.


Sibeliuksesta juontuvaa

Kuuntelin tuossa  YouTubesta Sibeliuksen musiikkia ja sittenkun tuli se Tuonelan Joutsen, siinä oli taustakuvana joutsen järvellä ja se näytti ihan samanlaiselta kuin viimeisen pahan lintuinfluenssan joutsen. Ajattelinpa sitten tarkistaa mikä on Global Pandemic Alert Phase  niissä Avin flu viruksissa.
http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/h5n1phase/en/
Sama tieto kuin ennen että H5N1 on HAI, eli  Human Animal Interphase virus.  Koska se on vielä interfaasissa, ei voida tehtä mitään suurimittaista  influenssarokotetta  ihmis-influenssaa vastaan, koska sitä ei vielä ole lähtenyt  liikkeelle laajemmin ihmisinfluenssana, jolloin sen antigeeninen kokoomuskin voi olla aivan ennalta arvaamaton.Muta kandidaattirokote on kehitelty.

Tilanne on tämä nyt:Kyseeseen tulee  uusi virus, johon ei vanhat rokotteet anna minkäänlaista suojaa nykyisen  ymmärtämyksen mukaan,  joten esivalmisteluja (kandidaattirokote)  on tehty siinä määrin kuin se on mahdollista , sillä on AH5N1  ihmistapauksia on  runsaasti.
Tauti on vielä interfaasissa   eli se nopea ihmisestä toiseen leviäminen ei ole alkanut. Tämä alert-vaihe, hälytysvaihe,  on jo kestänyt vuosia, joten  ei pidä unohtaa että se on olemassa.

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/h5n1_research/faqs/en/

FAQs: H5N1 influenza

Q1: What is H5N1?

H5N1 is a type of influenza virus that causes a highly infectious, severe respiratory disease in birds called avian influenza (or "bird flu"). Human cases of H5N1 avian influenza occur occasionally, but it is difficult to transmit the infection from person to person. When people do become infected, the mortality rate is about 60%.

Q2: How does H5N1 influenza spread to people?

Almost all cases of H5N1 infection in people have been associated with close contact with infected live or dead birds, or H5N1-contaminated environments. The virus does not infect humans easily, and spread from person to person appears to be unusual. There is no evidence that the disease can be spread to people through properly prepared and thoroughly cooked food.

Q3: Why is there so much concern about H5N1 influenza?

H5N1 infection in humans can cause severe disease and has a high mortality rate. If the H5N1 virus were to change and become easily transmissible from person to person while retaining its capacity to cause severe disease, the consequences for public health could be very serious.

Q4: Why might the H5N1 influenza virus change?

Influenza viruses constantly undergo genetic changes. It would be a cause for concern, should the H5N1 virus become more easily transmissible among humans.

Q5: What are the symptoms of H5N1 avian influenza in humans?

The symptoms of H5N1 infection may include fever (often high fever, > 38°C) and malaise, cough, sore throat, and muscle aches. Other early symptoms may include abdominal pain, chest pain and diarrhoea. The infection may progress quickly to severe respiratory illness (for example, difficulty breathing or shortness of breath, pneumonia, Acute Respiratory Distress Syndrome) and neurologic changes (altered mental status or seizures).

Q6: Is it safe to eat chicken, poultry products and other wild game birds?

Yes, it is safe to eat properly prepared and cooked poultry and game birds. The virus is sensitive to heat. Normal temperatures used for cooking (so that food reaches 70°C in all parts) will kill the virus. As a standard precaution, WHO recommends that poultry, poultry products and wild game birds should always be prepared following good hygienic practices, and that poultry meat should be properly cooked.
To date, a large number of human infections with the H5N1 virus have been linked to the home slaughter and subsequent handling of diseased or dead birds prior to cooking. These practices represent the highest risk of human infection and are the most important to avoid.

Q7: How is H5N1 avian influenza in humans treated?

In most cases, avian influenza in humans develops into a serious disease that should be treated promptly in the hospital and may require intensive care, where available. The antiviral medicine oseltamivir can reduce the severity of illness and prevent death, and should be used in all cases.

Q8: Is a vaccine available to prevent human infection with H5N1avian influenza?

Candidate vaccines to prevent H5N1 infection have been developed, but they are not ready for widespread use.

Q9: Does seasonal influenza (seasonal flu) vaccination provide protection against H5N1 viruses?

Seasonal influenza vaccination does not appear to protect against H5N1 infection.

Q10: What is the WHO response to H5N1 influenza?

WHO is working with countries to help them detect and manage cases of H5N1 infection in humans when they occur.
WHO collaborates with global health partners and agencies, including the World Organisation for Animal Health (OIE), and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), to control and prevent the spread of animal diseases.
WHO’s global laboratory system, the Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), identifies and monitors strains of circulating influenza viruses, and provides advice to countries on their risk to human health and available treatment or control measures.

torsdag 1 juni 2017

Viiden Ebolavirustyypin diagnosointitekniikka RT-LAMP

J Virol Methods. 2017 Mar 27;246:8-14. doi: 10.1016/j.jviromet.2017.03.011. [Epub ahead of print]

Rapid detection of all known ebolavirus species by reverse transcription-loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP).

Abstract

Ebola virus disease (EVD), a highly virulent infectious disease caused by ebolaviruses, has a fatality rate of 25-90%. Without a licensed chemotherapeutic agent or vaccine for the treatment and prevention of EVD, control of outbreaks requires accurate and rapid diagnosis of cases. In this study, five sets of six oligonucleotide primers targeting the nucleoprotein gene were designed for specific identification of each of the five ebolavirus species using reverse transcription-loop mediated isothermal amplification (RT-LAMP) assay. The detection limits of the ebolavirus species-specific primer sets were evaluated using in vitro transcribed RNAs.
 The detection limit of species-specific RT-LAMP assays for
 •  Zaire ebolavirus
 • Sudan ebolavirus
 • Taï Forest ebolavirus, and
 •  Bundibugyo ebolavirus was 256 copies/reaction,
 while the detection limit for
 •  Reston ebolavirus was 64 copies/reaction,
 and the detection time for each of the RT-LAMP assays was 13.3±3.0, 19.8±4.6, 14.3±0.6, 16.1±4.7, and 19.8±2.4min (mean±SD), respectively. The sensitivity of the species-specific RT-LAMP assays were similar to that of the established RT-PCR and quantitative RT-PCR assays for diagnosis of EVD and are suitable for field or point-of-care diagnosis.

 The RT-LAMP assays were specific for the detection of the respective species of ebolavirus with no cross reaction with other species of ebolavirus and other viral hemorrhagic fever viruses such as Marburg virus, Lassa fever virus, and Dengue virus. The species-specific RT-LAMP assays developed in this study are rapid, sensitive, and specific and could be useful in case of an EVD outbreak.

KEYWORDS:

Diagnosis; Ebola virus disease; Ebolavirus; RT-LAMP

PubMed haku "Ebola 2017": 74 artikkelia vastauksena 1.6.2017.

Search results (hakusana ”Ebola 2017”) 1.6. 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Items: 1 to 20 of 74. Page of 4


Wkly Epidemiol Rec. 2017 May 19;92(20):286-92. English, French. No abstract available.
Kroeker A, He S, de La Vega MA, Wong G, Embury-Hyatt C, Qiu X.
Oncotarget. 2017 May 8. doi: 10.18632/oncotarget.17694. [Epub ahead of print]
Free Article Similar articles
Albariño CG, Wiggleton Guerrero L, Jenks HM, Chakrabarti AK, Ksiazek TG, Rollin PE, Nichol ST. PLoS One. 2017 May 25;12(5):e0178224. doi: 10.1371/journal.pone.0178224. eCollection 2017.
Ruedas JB, Ladner J, Ettinger CR, Gummuluru S, Palacios G, Connor JH.
J Virol. 2017 May 24. pii: JVI.00392-17. doi: 10.1128/JVI.00392-17. [Epub ahead of print]
Zhao X, Howell KA, He S, Brannan JM, Wec AZ, Davidson E, Turner HL, Chiang CI, Lei L, Fels JM, Vu H, Shulenin S, Turonis AN, Kuehne AI, Liu G, Ta M, Wang Y, Sundling C, Xiao Y, Spence JS, Doranz BJ, Holtsberg FW, Ward AB, Chandran K, Dye JM, Qiu X, Li Y, Aman MJ.
Cell. 2017 May 18;169(5):891-904.e15. doi: 10.1016/j.cell.2017.04.038.
Wec AZ, Herbert AS, Murin CD, Nyakatura EK, Abelson DM, Fels JM, He S, James RM, de La Vega MA, Zhu W, Bakken RR, Goodwin E, Turner HL, Jangra RK, Zeitlin L, Qiu X, Lai JR, Walker LM, Ward AB, Dye JM, Chandran K, Bornholdt ZA.
Cell. 2017 May 18;169(5):878-890.e15. doi: 10.1016/j.cell.2017.04.037.
Yamayoshi S, Kawaoka Y.
Cell. 2017 May 18;169(5):773-775. doi: 10.1016/j.cell.2017.05.008.
Herstein JJ, Biddinger PD, Gibbs SG, Le AB, Jelden KC, Hewlett AL, Lowe JJ.
Emerg Infect Dis. 2017 Jun;23(6):965-967. doi: 10.3201/eid2306.170062.
Vernick S, Trocchia SM, Warren SB, Young EF, Bouilly D, Gonzalez RL, Nuckolls C, Shepard KL.
Nat Commun. 2017 May 18;8:15450. doi: 10.1038/ncomms15450.
Similar articles
C St Claire M, R Ragland D, Bollinger L, B Jahrling P.
Comp Med. 2017 May 17. doi: no_doi/1495037362954. [Epub ahead of print]
Bào Y, Amarasinghe GK, Basler CF, Bavari S, Bukreyev A, Chandran K, Dolnik O, Dye JM, Ebihara H, Formenty P, Hewson R, Kobinger GP, Leroy EM, Mühlberger E, Netesov SV, Patterson JL, Paweska JT, Smither SJ, Takada A, Towner JS, Volchkov VE, Wahl-Jensen V, Kuhn JH.
Viruses. 2017 May 11;9(5). pii: E106. doi: 10.3390/v9050106.
Tambunan USF, Alkaff AH, Nasution MAF, Parikesit AA, Kerami D.
J Mol Graph Model. 2017 Jun;74:366-378. doi: 10.1016/j.jmgm.2017.04.001. Epub 2017 Apr 21.
Ellerbrok H, Jacobsen S, Patel P, Rieger T, Eickmann M, Becker S, Günther S, Naidoo D, Schrick L, Keeren K, Targosz A, Teichmann A, Formenty P, Niedrig M.
PLoS Negl Trop Dis. 2017 May 1;11(5):e0005570. doi: 10.1371/journal.pntd.0005570. eCollection 2017 May.
Poliquin PG, Biondi M, Ranadheera C, Hagan M, Bello A, Racine T, Allan M, Funk D, Hansen G, Hancock BJ, Kesselman M, Mortimer T, Kumar A, Jones S, Leung A, Grolla A, Tran KN, Tierney K, Qiu X, Kobasa D, Strong JE.
Sci Rep. 2017 Apr 26;7(1):1204. doi: 10.1038/s41598-017-01107-6.
Lee SS, Phy K, Peden K, Sheng-Fowler L.
Vaccine. 2017 Apr 17. pii: S0264-410X(17)30325-0. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.03.019. [Epub ahead of print]
Ngatu NR, Kayembe NJ, Phillips EK, Okech-Ojony J, Patou-Musumari M, Gaspard-Kibukusa M, Madone-Mandina N, Godefroid-Mayala M, Mutaawe L, Manzengo C, Roger-Wumba D, Nojima S.
J Epidemiol. 2017 Apr 13. pii: S0917-5040(17)30088-6. doi: 10.1016/j.je.2016.09.010. [Epub ahead of print] Review.
Howell KA, Brannan JM, Bryan C, McNeal A, Davidson E, Turner HL, Vu H, Shulenin S, He S, Kuehne A, Herbert AS, Qiu X, Doranz BJ, Holtsberg FW, Ward AB, Dye JM, Aman MJ.
Cell Rep. 2017 Apr 11;19(2):413-424. doi: 10.1016/j.celrep.2017.03.049.
PMID:
28402862
Bebell LM, Oduyebo T, Riley LE.
Birth Defects Res. 2017 Mar 15;109(5):353-362. doi: 10.1002/bdra.23558. Review.
Monreal-Escalante E, Ramos-Vega AA, Salazar-González JA, Bañuelos-Hernández B, Angulo C, Rosales-Mendoza S.
Planta. 2017 Apr 7. doi: 10.1007/s00425-017-2689-5. [Epub ahead of print]
Haas CN, Rycroft T, Bibby K, Casson L.
Water Environ Res. 2017 Apr 1;89(4):357-368. doi: 10.2175/106143017X14839994523181.

Toinen sivu Items: 21 to 40 of 74

Mendoza EJ, Racine T, Kobinger GP.
Immunotherapy. 2017 Mar;9(5):435-450. doi: 10.2217/imt-2017-0010. Review.
Oloniniyi OK, Kurosaki Y, Miyamoto H, Takada A, Yasuda J.
J Virol Methods. 2017 Mar 27;246:8-14. doi: 10.1016/j.jviromet.2017.03.011. [Epub ahead of print]
van Griensven J, Gallian P, de Lamballerie X.
N Engl J Med. 2017 Mar 30;376(13):1297. doi: 10.1056/NEJMc1700090. No abstract available.
Burnouf T, Dye JM, Abayomi A; Get Consortium..
N Engl J Med. 2017 Mar 30;376(13):1296-7. doi: 10.1056/NEJMc1700090. No abstract available.
Pickering BS, Collignon B, Smith G, Marszal P, Kobinger G, Weingartl HM.
Transbound Emerg Dis. 2017 Mar 27. doi: 10.1111/tbed.12606. [Epub ahead of print]Ro YT, Ticer A, Carrion R Jr, Patterson JL.
Microbiol Immunol. 2017 Apr;61(3-4):130-137. doi: 10.1111/1348-0421.12475.
Olejnik J, Forero A, Deflubé LR, Hume AJ, Manhart WA, Nishida A, Marzi A, Katze MG, Ebihara H, Rasmussen AL, Mühlberger E.
J Virol. 2017 May 12;91(11). pii: e00179-17. doi: 10.1128/JVI.00179-17. Print 2017 Jun 1.
Dayer JA, Siegrist CA, Huttner A.
PLoS One. 2017 Mar 8;12(3):e0173148. doi: 10.1371/journal.pone.0173148. eCollection 2017.
Hoffmann M, Crone L, Dietzel E, Paijo J, González-Hernández M, Nehlmeier I, Kalinke U, Becker S, Pöhlmann S.
J Virol. 2017 Apr 13;91(9). pii: e00177-17. doi: 10.1128/JVI.00177-17. Print 2017 May 1.
Lehrer AT, Wong TS, Lieberman MM, Humphreys T, Clements DE, Bakken RR, Hart MK, Pratt WD, Dye JM.
Vaccine. 2017 Feb 16. pii: S0264-410X(17)30148-2. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.01.068. [Epub ahead of print]
Jacob ShT, Fletcher TE.
N Engl J Med. 2017 Feb 16;376(7):700. No abstract available.
Pappalardo M, Reddin IG, Cantoni D, Rossman JS, Michaelis M, Wass MN.
Bioinformatics. 2017 Feb 15. doi: 10.1093/bioinformatics/btx065. [Epub ahead of print]
Davey RT Jr, Nordwall J, Proschan MA; Prevail II Study Team..
N Engl J Med. 2017 Feb 16;376(7):700-701. doi: 10.1056/NEJMc1614625. No abstract available.
Fink D, Cropley I, Jacobs M, Mepham S.
Euro Surveill. 2017 Jan 26;22(4). pii: 30449. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.4.30449.
Pleet ML, DeMarino C, Lepene B, Aman MJ, Kashanchi F.
DNA Cell Biol. 2017 Apr;36(4):243-248. doi: 10.1089/dna.2017.3639. Epub 2017 Feb 8. Review.Janke C, Heim KM, Steiner F, Massaquoi M, Gbanya MZ, Frey C, Froeschl G.
BMC Infect Dis. 2017 Feb 6;17(1):124. doi: 10.1186/s12879-017-2235-x.
Broom J, Broom A, Bowden V.
Public Health. 2017 Feb;143:103-108. doi: 10.1016/j.puhe.2016.11.008. Epub 2016 Dec 23.
Mullard A.
Nat Rev Drug Discov. 2017 Feb 2;16(2):77. doi: 10.1038/nrd.2017.20. No abstract available.
Balmith M, Soliman ME.
Cell Biochem Biophys. 2017 Mar;75(1):65-78. doi: 10.1007/s12013-017-0783-8. Epub 2017 Feb 1.
Bower H, Glynn JR.
Sci Data. 2017 Jan 31;4:160133. doi: 10.1038/sdata.2016.133.

Kolmas sivu Items: 41 to 60 of 74

Kuzmin IV, Schwarz TM, Ilinykh PA, Jordan I, Ksiazek TG, Sachidanandam R, Basler CF, Bukreyev A.
J Virol. 2017 Mar 29;91(8). pii: e02471-16. doi: 10.1128/JVI.02471-16. Print 2017 Apr 15.
Zhang XA, Li S, Ching J, Feng HY, Yang K, Dolinger DL, Zhang LD, Zhang PH, Liu W, Cao WC.
Emerg Microbes Infect. 2017 Jan 18;6(1):e5. doi: 10.1038/emi.2016.134. No abstract available.
Ueda MT, Kurosaki Y, Izumi T, Nakano Y, Oloniniyi OK, Yasuda J, Koyanagi Y, Sato K, Nakagawa S.Genes Cells. 2017 Feb;22(2):148-159. doi: 10.1111/gtc.12463. Epub 2017 Jan 13.
Cornish JP, Diaz L, Ricklefs SM, Kanakabandi K, Sword J, Jahrling PB, Kuhn JH, Porcella SF, Johnson RF.
Genome Announc. 2017 Jan 12;5(2). pii: e01448-16. doi: 10.1128/genomeA.01448-16.

Du K, Cai H, Park M, Wall TA, Stott MA, Alfson KJ, Griffiths A, Carrion R, Patterson JL, Hawkins AR, Schmidt H, Mathies RA.
Biosens Bioelectron. 2017 May 15;91:489-496. doi: 10.1016/j.bios.2016.12.071. Epub 2017 Jan 3.
Henao-Restrepo AM, Camacho A, Longini IM, Watson CH, Edmunds WJ, Egger M, Carroll MW, Dean NE, Diatta I, Doumbia M, Draguez B, Duraffour S, Enwere G, Grais R, Gunther S, Gsell PS, Hossmann S, Watle SV, Kondé MK, Kéïta S, Kone S, Kuisma E, Levine MM, Mandal S, Mauget T, Norheim G, Riveros X, Soumah A, Trelle S, Vicari AS, Røttingen JA, Kieny MP.
Lancet. 2017 Feb 4;389(10068):505-518. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32621-6. Epub 2016 Dec 23.
Lawrence P, Danet N, Reynard O, Volchkova V, Volchkov V.
Curr Opin Virol. 2017 Feb;22:51-58. doi: 10.1016/j.coviro.2016.11.013. Epub 2016 Dec 22. Review.
Harbourt DE, Johnston SC, Pettitt J, Warren TK, Dorman WR.
J Infect Dis. 2017 Feb 15;215(4):554-558. doi: 10.1093/infdis/jiw610.
Pettitt J, Higgs E, Fallah M, Nason M, Stavale E, Marchand J, Reilly C, Jensen K, Dighero-Kemp B, Tuznik K, Logue J, Bolay F, Hensley L.
J Infect Dis. 2017 Feb 15;215(4):547-553. doi: 10.1093/infdis/jiw599.
Hereth-Hebert E, Bah MO, Etard JF, Sow MS, Resnikoff S, Fardeau C, Toure A, Ouendeno AN, Sagno IC, March L, Izard S, Lama PL, Barry M, Delaporte E; Postebogui Study Group..
Am J Ophthalmol. 2017 Mar;175:114-121. doi: 10.1016/j.ajo.2016.12.005. Epub 2016 Dec 18.
Balcioglu M, Rana M, Hizir MS, Robertson NM, Haque K, Yigit MV.
Adv Healthc Mater. 2017 Jan;6(2). doi: 10.1002/adhm.201600739. Epub 2016 Dec 19.
Collar AL, Clarke EC, Anaya E, Merrill D, Yarborough S, Anthony SM, Kuhn JH, Merle C, Theisen M, Bradfute SB.
Virology. 2017 Feb;502:39-47. doi: 10.1016/j.virol.2016.12.010. Epub 2016 Dec 13.
Schwarz TM, Edwards MR, Diederichs A, Alinger JB, Leung DW, Amarasinghe GK, Basler CF.
J Virol. 2017 Jan 31;91(4). pii: e01715-16. doi: 10.1128/JVI.01715-16. Print 2017 Feb 15. Similar articles
Lau KA, Theis T, Gray J, Rawlinson WD.
J Clin Microbiol. 2017 Mar;55(3):783-790. doi: 10.1128/JCM.02173-16. Epub 2016 Dec 14.
Baseler L, Chertow DS, Johnson KM, Feldmann H, Morens DM.
Annu Rev Pathol. 2017 Jan 24;12:387-418. doi: 10.1146/annurev-pathol-052016-100506.
Ríos-Huerta R, Monreal-Escalante E, Govea-Alonso DO, Angulo C, Rosales-Mendoza S.
Plant Cell Rep. 2017 Feb;36(2):355-365. doi: 10.1007/s00299-016-2088-6. Epub 2016 Dec 9.
Sissoko D, Keïta M, Diallo B, Aliabadi N, Fitter DL, Dahl BA, Akoi Bore J, Raymond Koundouno F, Singethan K, Meisel S, Enkirch T, Mazzarelli A, Amburgey V, Faye O, Alpha Sall A, Magassouba N, Carroll MW, Anglaret X, Malvy D, Formenty P, Bruce Aylward R, Keïta S, Harouna Djingarey M, Loman NJ, Günther S, Duraffour S.
Clin Infect Dis. 2017 Feb 15;64(4):513-516. doi: 10.1093/cid/ciw793.
Yang M, Ke Y, Zhang W, Liu C, Yang R, Chen Z.
Diagn Microbiol Infect Dis. 2017 Mar;87(3):235-237. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2016.11.001. Epub 2016 Nov 5.
Guito JC, Albariño CG, Chakrabarti AK, Towner JS.
Virology. 2017 Jan 15;501:147-165. doi: 10.1016/j.virol.2016.11.015. Epub 2016 Dec 6.
Hatcher EL, Zhdanov SA, Bao Y, Blinkova O, Nawrocki EP, Ostapchuck Y, Schäffer AA, Brister JR.Nucleic Acids Res. 2017 Jan 4;45(D1):D482-D490. doi: 10.1093/nar/gkw1065. Epub 2016 Nov 28.

Neljäs sivu Items: 61 to 74 of 74

Trad MA, Naughton W, Yeung A, Mazlin L, O'sullivan M, Gilroy N, Fisher DA, Stuart RL.
J Clin Virol. 2017 Jan;86:5-13. doi: 10.1016/j.jcv.2016.11.005. Epub 2016 Nov 11. Review.
Ning YJ, Deng F, Hu Z, Wang H.
Virol Sin. 2017 Feb;32(1):3-15. doi: 10.1007/s12250-016-3850-1. Epub 2016 Nov 14. Review.
Dietzel E, Schudt G, Krähling V, Matrosovich M, Becker S.
J Virol. 2017 Jan 3;91(2). pii: e01913-16. doi: 10.1128/JVI.01913-16. Print 2017 Jan 15.
Bruhn JF, Kirchdoerfer RN, Urata SM, Li S, Tickle IJ, Bricogne G, Saphire EO.
J Virol. 2017 Jan 3;91(2). pii: e01085-16. doi: 10.1128/JVI.01085-16. Print 2017 Jan 15.
Carinelli S, Kühnemund M, Nilsson M, Pividori MI.
Biosens Bioelectron. 2017 Jul 15;93:65-71. doi: 10.1016/j.bios.2016.09.099. Epub 2016 Oct 11.
Lo TQ, Marston BJ, Dahl BA, De Cock KM.
Annu Rev Med. 2017 Jan 14;68:359-370. doi: 10.1146/annurev-med-052915-015604. Epub 2016 Oct 21.
Balmith M, Faya M, Soliman ME.
Chem Biol Drug Des. 2017 Mar;89(3):297-308. doi: 10.1111/cbdd.12870. Epub 2016 Oct 31. Review. Similar articles
Wu W, Liu S.
Curr Top Med Chem. 2017;17(3):361-370. Review.
Gupta N, Noël R, Goudet A, Hinsinger K, Michau A, Pons V, Abdelkafi H, Secher T, Shima A, Shtanko O, Sakurai Y, Cojean S, Pomel S, Liévin-Le Moal V, Leignel V, Herweg JA, Fischer A, Johannes L, Harrison K, Beard PM, Clayette P, Le Grand R, Rayner JO, Rudel T, Vacus J, Loiseau PM, Davey RA, Oswald E, Cintrat JC, Barbier J, Gillet D.
Chem Biol Interact. 2017 Apr 1;267:96-103. doi: 10.1016/j.cbi.2016.10.005. Epub 2016 Oct 3.
Muehlenbachs A, de la Rosa Vázquez O, Bausch DG, Schafer IJ, Paddock CD, Nyakio JP, Lame P, Bergeron E, McCollum AM, Goldsmith CS, Bollweg BC, Prieto MA, Lushima RS, Ilunga BK, Nichol ST, Shieh WJ, Ströher U, Rollin PE, Zaki SR.
J Infect Dis. 2017 Jan 1;215(1):64-69. doi: 10.1093/infdis/jiw206. Epub 2016 May 25.
González-González E, Alvarez MM, Márquez-Ipiña AR, Trujillo-de Santiago G, Rodríguez-Martínez LM, Annabi N, Khademhosseini A.
Crit Rev Biotechnol. 2017 Feb;37(1):53-68. Epub 2015 Nov 26. Review.Regules JA, Beigel JH, Paolino KM, Voell J, Castellano AR, Hu Z, Muñoz P, Moon JE, Ruck RC, Bennett JW, Twomey PS, Gutiérrez RL, Remich SA, Hack HR, Wisniewski ML, Josleyn MD, Kwilas SA, Van Deusen N, Mbaya OT, Zhou Y, Stanley DA, Jing W, Smith KS, Shi M, Ledgerwood JE, Graham BS, Sullivan NJ, Jagodzinski LL, Peel SA, Alimonti JB, Hooper JW, Silvera PM, Martin BK, Monath TP, Ramsey WJ, Link CJ, Lane HC, Michael NL, Davey RT Jr, Thomas SJ; rVSVΔG-ZEBOV-GP Study Group..
N Engl J Med. 2017 Jan 26;376(4):330-341. doi: 10.1056/NEJMoa1414216. Epub 2015 Apr 1.
Bausch DG.
N Engl J Med. 2017 Mar 9;376(10):984-985. doi: 10.1056/NEJMe1414305. Epub 2014 Nov 26. No abstract available.
Ledgerwood JE, DeZure AD, Stanley DA, Coates EE, Novik L, Enama ME, Berkowitz NM, Hu Z, Joshi G, Ploquin A, Sitar S, Gordon IJ, Plummer SA, Holman LA, Hendel CS, Yamshchikov G, Roman F, Nicosia A, Colloca S, Cortese R, Bailer RT, Schwartz RM, Roederer M, Mascola JR, Koup RA, Sullivan NJ, Graham BS; VRC 207 Study Team..
N Engl J Med. 2017 Mar 9;376(10):928-938. doi: 10.1056/NEJMoa1410863. Epub 2014 Nov 26.