Leta i den här bloggen

måndag 21 april 2014

HBV, uusi väitöskirja

Maailmassa potee 240  miljoonaa henkilöä HBV infektiota, joten se on merkittävä tauti.
Simon Larson on tehnyt väitöskirjansa aiheesta Hepatiitti B viruksen replikaatio ja integraatio. Väitöstilaisuus on ensi kuun alussa. 
Väitöskirjaa voi edeltä  tutkia osoitteesta ISBN 978-91-628-8986-9

Hepatitis B virus replication and integration 
  http://hdl.handle.net/2077/34851
Suomennosta abstraktista:
Avainsanat  ja tiivistelmä:
 • Krooninen Bhepatiittivirus  infektoi 240 miljoonaa henkilöä maailmassa ja voi aiheuttaa maksasairautta, myös maksasolusyöpää( hepatosellulaarista karsinoomaa (HCC). Alkuvaiheessa potilailla on  korkeat pitoisuudet hepatiitti B-viruksen DNA:ta veressään ja he ilmentävät  e antigeenia. (HBeAg).
Chronic infection with hepatitis B virus (HBV) affects 240 million people worldwide and may cause liver disease including hepatocellular carcinoma (HCC). Initially patients have high levels of HBV DNA in their blood, no liver disease and express the e antigen (HBeAg).
 •  Jossain vaiheessa muodostuu potilailla  immuunivaste ja virustaakka vähenee usella logaritmisella  määrällä viruskopioita millilitrassa  ja   HbeAg pitoisuutensa katoaa ja seuraa vakava maksavaurio, jos antigeeni ei puhdistu kehosta kunnolla. 
At some point an immune response is mounted and the viral load decreases with several log10 copies/ml, they lose HBeAg and severe liver damage may follow if the virus is not cleared efficiently
 • Samaan aikaan HBsAg-pitoisuudet, kiertävän pinta-antigeenin pitoisuudet, pysyvät korkeana. Tämä pinta-antigeeni ei ole kiinnittyneenä viruksiin.  Maksassa saattaa viruksen DNA integroitua maksan hepatosyyttisolujen genomiin. Sitä arvellaankin mekanismiksi, mikä mahdollisesti edistää syövän kehittymistä.  
Meanwhile, the circulating levels of the surface antigen (HBsAg), not bound to viral particles, remain high. In the liver, the viral DNA might integrate in the genome of hepatocytes. This has been proposed as a mechanism potentially promoting cancer development
 • Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli  tutkia sitä mekanismia, mistä johtuu  HBeAg:n kadotessa tapahtuva  suuri vähenemä HBV DNA määrässä,  kun  HbsAg-pitoisuudet pysyvät kuitenkin suhteellisen stabiileina , ja arvioida  seerumin  HBsAg pitoisuuden   määrittämisen käyttökelpoisuus maksavaurion merkitsijänä  sekä määrittää maksabiopsioista käsin  integroituneen HBV DNA:n  määrä.
The aims of this thesis were to investigate the mechanisms behind the great decline in HBV DNA at loss of HBeAg while the HBsAg levels remain relatively stable, to evaluate the utility of quantification of HBsAg in serum as a marker for liver damage, and to assess the extent of integrated HBV DNA in liver biopsies.
 •   Metodit:  Päämetodina  erilaiset PCR . Materiaalina oli verinäytteet ja maksabiopsiat  B-hepatiitti viruksen kroonisilta kantajilta. Määritettiin  maksan virustaakka, sekä DNA että RNA real time PCR menetelmällä  ja integroituneet  HBV DNA- sekvenssit tunnistettiin käyttämällä Alu-PCR menetelmää
The main methods used in this thesis are various types of polymerase chain reaction (PCR). The material was blood samples and liver biopsies from chronic carriers of HBV. Viral load in the liver, both DNA and RNA, was quantified by real-time PCR and integrated HBV DNA sequences were identified using Alu-PCR.
 •  Tuloksista. Seerumin HBV DNA-pitoisuudet ja HBsAg -pitoisuudet korreloivat intrahepaattisten  (maksansisäisten) kovalentisti sulkeutuneitten DNA -rinkuloitten (ccc-DNA) määrään, jotka voivat toimia   templaattina uusille viruspartikkeleille ja antigeenille.
 Serum levels of HBV DNA and HBsAg correlated with intrahepatic levels of covalently closed circular DNA (cccDNA), the template for new viral particles and antigens.
 • Vertaamalla HBeAg-negatiivisia ja positiivisia potilaita havaittiin 3-5 kertainen  logaritminen vähentymä  HBV DNA:ssa   silloin kun  serokonversio hepatiittiviruksen e-antigeenissa (HBeAg)  tapahtui ja se selitetään pääasiassa siten , että  cccDNA  väheni silloin ja  pregenomisen RNA:n (pgRNA, virusDNA:n templaatin)   transkriptionaalinen tehokkuuskin väheni. 
   By comparing viral load between patients positive or negative for HBeAg it was found that the 3-5 log10 decline of HBV DNA at HBeAg seroconversion mainly is explained by decrease in cccDNA and reduced transcriptional efficiency of pregenomic RNA (pgRNA), the template for virus DNA.
 • Kuitenkin  viruspartikkeleiden retentoitumisella ja niiden alentuneella puoliintumisajalla näyttää olevan oma  vaikutuksensa.  
However, retention of viral particles and decreased half-life of virions seem to have an additional impact. 
 • Kun vertailtiin tuloksia seerumin  HBsAg -pitoisuuksista ja  maksabiopsiatutkimuksista  , tehtiin johtopäätös, että  raja-arvona alle 3 logaritmista  IU/ml yksikköä  HBsAg ja  alle 4 logaritmista  yksikköä viruskopioita /ml  voitaisiin tunnistaa 96%:n  spesifisyydellä   ne potilaat, joilla on  matala-asteinen maksavaurio
 By comparing results of serum levels of HBsAg and histological examination of liver biopsies it was concluded that a cut-off of <3 .0="" 96="" a="" and="" copies="" could="" damage="" hbsag="" identify="" iu="" liver="" log10="" low="" ml="" of="" patients="" span="" specificity="" with="">
 •   Integroituneita HBV DNA sekvenssejä voitiin tunnistaa  36 maksabiopsianäytteessä 48:sta näytteestä . Kaikenkaikkiaan analysoitiin 45 integroitunutta sekvenssiä 32 eri potilaalta.  HBV DNA-integroituminen maksasolugenomiin oli hyvin tavallinen tapahtuma B-hepatiittiviruksen  kroonisilla kantajilla 
With Alu-PCR integrated sequences were detected in 36 of 48 liver biopsies examined. In total 45 integrated sequences were analysed from 32 different patients. Integration of HBV DNA was thus a very common event in the chronic HBV carriers.
 • Yhteenveto:  Tämä tutkimus  loi lisävaloa B-hepatiittiviruksen replikaation ja integraation käsittämiseen.
In summary, this study contributes to the understanding of the replication and integration of the hepatitis B virus

Avainsanoja

hepatitis B virus, (B-hepatiittivirus, Hepatiitti on maksatulehdus)
replication, replikaatio
integration, integraatio 
HBV DNA,
HBsAg
  
Suomennosta 21.4. 2014
 .      .


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar