Leta i den här bloggen

lördag 23 januari 2016

Mitä tekee SUMO2 proteomi HISV-1 infektion aikana?

LÄHDE:  PLoS Pathog. 2015 Jul 22;11(7):e1005059. doi: 10.1371/journal.ppat.1005059. eCollection 2015.
Analysis of the SUMO2 Proteome during HSV-1 Infection.

 Kovalenttinen liittyminen SUMO-perheen proteiineihin on tärkeä mekanismi, jolla monien soluproteiinien funktiot säätyvät. 
Sumolaatio vaikuttaa  SOLUproteiinien vakauden kontrollia, proteiinien aktiviteetin ja paikallistumisen kontrollia ja se osallistuu transkription, geeni-ilmenemän, kromaatiinirakenteen, tumakuljetuksen ja RNA-aineenvaihdunnan säätelyyn. 
  • Covalent linkage to members of the small ubiquitin-like (SUMO) family of proteins is an important mechanism by which the functions of many cellular proteins are regulated. Sumoylation has roles in the control of protein stability, activity and localization, and is involved in the regulation of transcription, gene expression, chromatin structure, nuclear transport and RNA metabolism. 

 SUMOlaatio linkkiytyy  sekä positiivisesti että negatiivisesti monen erilaisen viruksen  replikaatioon modifioimalla virusproteiineja; SUMOloitujen soluproteiinien  modulaatiolla on vaikuttaa infektoimisehokkuuteen. Tästä jälkimmäistä selvänä  esimerkkinä on HSV-1 virusvaikutus, koska tämä virus vähentää laaja-alaisesti solun SUMOloituja proteiineja  HSV-1-ubikitiiniligaasilla ICP0.
  •  Sumoylation is also linked, both positively and negatively, with the replication of many different viruses both in terms of modification of viral proteins and modulation of sumoylated cellular proteins that influence the efficiency of infection. One prominent example of the latter is the widespread reduction in the levels of cellular sumoylated species induced by herpes simplex virus type 1 (HSV-1) ubiquitin ligase ICP0. 
 Herpes simplex-1 viruksen vaikuttama ICP0 aktiivisuus korreloi  solussa tapahtuvasta   antiviruspuolustusvasteesta vapautumiseen.  Aiemmat  tutkimukset ovat osoittaneet, että ICP0 on substraattivalinnaltaan spesifinen. Erittäin sensitiivisiä sille ovat eräät SUMOloidut proteiinit kuten  PML, kun taas eräs RanGAP on  täysin vastustuskykyinen. 
  • This activity correlates with relief from intrinsic immunity antiviral defence mechanisms. Previous work has shown that ICP0 is selective in substrate choice, with some sumoylated proteins such the promyelocytic leukemia protein PML being extremely sensitive, while RanGAP is completely resistant.
 Tässä työssä tutkijat esittävät  SUMO2-proteomianalyysin HSV-1 viruksen aikana.  Mahdollisesti SUMOloituvista  877 lajista tutkijat identifioivat  123, joiden runsaus aleni 3- faktorilla tai enemmänkin tästä viruksesta (Arviointi  Western blot  ja expressioanalyyseillä). Tutkijat havaitsivat useita aiemmin kuvaamattomia ICP0-substraatteja, joiden hajoitus tapahtui  sellaisella mekanismilla johon  joko vaikuttaa tai ei vaikuta SUMOlaatio-  ja/tai SUMO2-interaktiomotiivi, joka on   ICP0:ssa. Monet näistä proteiineista ovat tunnettuja tai oletettuja osallistujia transkription säädössä, kromatiinin koostamisessa tai modifikaatiossa.  Näistä tuloksista  saadaan uutta oivallusta HSV-1 infektion tehokkuuteen mahdollisesti vaikuttavista mekanismeista ja isäntäsoluproteiineista.

  •  Here we present a comprehensive proteomic analysis of changes in the cellular SUMO2 proteome during HSV-1 infection. Amongst the 877 potentially sumoylated species detected, we identified 124 whose abundance was decreased by a factor of 3 or more by the virus, several of which were validated by western blot and expression analysis. We found many previously undescribed substrates of ICP0 whose degradation occurs by a range of mechanisms, influenced or not by sumoylation and/or the SUMO2 interaction motif within ICP0. Many of these proteins are known or are predicted to be involved in the regulation of transcription, chromatin assembly or modification. These results present novel insights into mechanisms and host cell proteins that might influence the efficiency of HSV-1 infection.
PMID:
26200910
[PubMed - in process]

PMCID:
PMC4511656

Free PMC Article

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar