Leta i den här bloggen

torsdag 5 december 2013

OIE antaa informaatiota eräästä Coronaviruksesta MERS-CoV

http://www.oie.int/for-the-media/press-releases/detail/article/update-28th-november-2013-questions-and-answers-mers-coronavirus-cov/

 • OIE päivitys 28 marraskuuta 2013 KYSYMYKSIÄ ja VASTAUKSIA MERS coronaviruksesta

Update 28th November 2013 - Questions and Answers MERS coronavirus (CoV)

MIKÄ ON MERS- koronavirus ?What is MERS CoV?

 • MERS CoV on  erityinen koronaviruskanta, joka  aiheutaa Keski-Idän  hengitystieoireyhtymää ihmisissä. Tätä virusta ei ole tavattu ihmisellä ennen  syyskuuta vuonna  2012. Senjälkeen on tapahtunut  yksittäisiä virusilmenemisiä ihmisillä  yhdeksässa eri maassa. WHO  raportoi  syysk 2012- marraskuun 2013 väliseltä ajalta  yhteensä 157 ihmisessä tapahtunutta laboratiivisesti varmistettua MERS-CoV  infektoitumista ja 19 epäiltyä  infektoitumista. Kuolemaanjohtaneita tapauksia on 69.

MERS CoV is a particular strain of coronavirus which is thought to cause Middle East Respiratory Syndrome (MERS), a respiratory disease of humans. MERS CoV had not been seen in humans before September 2012. Since then sporadic outbreaks of MERS CoV with human cases have been detected in 9 countries.    
According to a recent WHO report, from September 2012 to November 2013, a total of 157 laboratory-confirmed cases in humans and 19 probable cases of infection with MERS-CoV have been reported, including 69 deaths.           

Mitä viruksia  nuo koronavirukset ovat ? What are coronaviruses?
 •  Koronavirukset ovat  RINA-viruksia genomiltaan ( ribonukleiinihappoa sisältäviä) . Niitä sanotaan koronaviruksiksi ( Coronaviruses, Corona, sädekehä, kruunu), koska niillä on luonteenomainen kruunumainen kehä ympärillään. koronaviruksia on monta lajia ja kantaa ja niillä on erilaisia piirteitä;  oirekirjo  on laaja ihmisissä ja  eri eläinlajeissa:   lievästä vaikeaan  tautiin. Usea  eri koronaviruslaji pystyy infektoimaan  sekä eläimiä että ihmisiä.

Coronaviruses are species of RNA (ribonucleic acid) viruses. They are called coronaviruses because under an electron microscope the virus appears to have a characteristic crown or halo around it. There are many species and strains of coronavirus which have different characteristics, causing a range of signs - from mild to severe disease – in humans and in different animal species. Several different species of coronavirus infect both animals and humans.  

Mistä alkulähteestä MERS-koronavirukset ovat ? What is the source of MERS CoV?
 •  Sekä OIE että sen partnerijärjestöt WHO ja FAO  kyseessäolevien  maitten  kansallisten  terveysviranomaisten kanssa seuraavat tarkasti niitä tutkimuksia, joissa  selvitetään  MERS CoV:n  mahdollisia eläinlähteeitä. 
 • Nykyinen epidemiologinen tutkimus kohdistaa  myös mahdollisiin virukselle altistaviin lähteisiin, joita on lukuisasti ja niihin sisältyy muut ihmiset, ympäristö, elintarvikkeet ja vesi sekä eläimet.   Sukulaisilta ja  muilta MERS-CoV- infektoituneisiin  kontaktissa olleilta henkilöiltä kerätään  yksityiskohtaista tietoa, mikä saattaa olla avuksi infektiolähteen  jäljittämisessä. Saatavilla olevan tiedon mukaan useimmissa ihmisen MERS CoV tapauksissa ei  ole  raporttia eläinkontaktista.
OIE together with its partner organizations the World Health Organization (WHO), the Food and Agriculture Organization (FAO) and national animal health authorities of affected countries is closely following investigations into a possible animal source of MERS CoV.
The current epidemiological investigation includes researching potential sources of exposure to the virus which are numerous and include other humans, the environment, food and water, as well as animals. Detailed information collected from relatives and other persons in contact with people infected with MERS CoV can help to provide important clues about the source of their infection. 
According to available information, most human cases of MERS do not report contact  with animals.

Voiko MERS CoV infektoida eläimiä?  Can animals become infected with MERS CoV? 

 •  Hollantilaisesta laboratoriosta  on saatu vakuuttavana analyysitietona äskettäin , että Qatarissa on kolmesta kamelista eristetty MERS CoV ja se on myös liittynyt kahden ihmisen MERS CoV infektoitumiseen. Tässä tapauksessa  ihmisten ja kamelien  altistuslähdettä  (ja mahdollisia muita eläimiä) ei tiedetä.  Tartunnan välittymisen suuntaakaan näiden lajien , ihmisen ja kamelin, kesken   ei tiedetä , eikä tiedetä  altistuivatko eläimet ja ihmiset  jollekin muulle infektiolähteelle. Näiden löytöjen antaman tiedon  arvioinnissa    tarvitaan lisätutkimuksia.

Recent information from analyses carried out by a laboratory in the Netherlands provide compelling evidence that MERS CoV has been isolated from 3 camels on a farm in Qatar, also linked to two human cases of MERS CoV. In this event, the exposure source of the humans and the camels (and possibly other animals) is not known i.e. the direction of transmission between the two species is not known and it is also not known whether the animals and humans were exposed to some other source of infection. Further investigations are needed to assess the implications of these findings. 

Tuleeko MERS-CoV  ihmisiin eläimistä käsin?  Are animals responsible for MERS CoV infections in people?
 •  Tarvitaan lisätutkimuksia selvitettäessä  eläinpopulaatioitten  MERS CoV- esiintymää ja määritettäessä  mahdollisia alkulähteitä ja tartunnan siirtymisen tapoja. Laaja-alaista katsausta on kuitenkin  vaikea tehdä,  koska puuttuu laajaskaalaiset  pätevät testit. Ihmisterveyden ja eläinterveyden tutkimuksissa  tarvitaan  lisäyhteistyötä,  jotta voidaan  saada selville ihmisen MERS CoV infektiolle altistava lähde tapauksissa, joissa  altistavaksi lähteeksi ei ole tunnistettu toista ihmistä. Tähän mennessä on WHO saanut raportteja kolmenlaisista  infektioitumistavoista:
 • Yhteiskuntaperäinen infektio (jonka altistuslähde  pysyy  tuntemattomana ja  se saattaisi olla jokin eläin, elintarvike tai jokin  ympäristölähde)
 • sairaalan seinien sisältä saatu infektio
 • toisesta lähihenkilöstä (kuten perheenjäsenestä)  ihmisestä toiseen ihmiseen siirtynyt  tarunta  kontaktiteitse
More investigations are needed to assess the presence of MERS CoV in animal population and determine potential sources and modes of transmission. However large survey could be difficult to lead because of the unavailability of large scale validated diagnostic tests. Additional joint human health and animal health investigations are needed to establish the source of exposure for human infections with MERS CoV when the source has not been identified as another human. So far, three patterns of infection have been reported by WHO: 
 • community acquired cases (the exposure sources remains unknown and might include an animal, food or environmental source)
 • hospital acquired infections
 • infection acquired through close human to human contact (household).

 Tuliko MERS CoV lepakoista ? Did MERS CoV come from bats?  

 • Vaikkakin  tämän viruksen eräs sukulaisvirus onkin jo havaittu eräästä lepakkolajista ja osa MERS CoV geneettisesta materiaalista  näyttää olevan  samankaltaista kuin mitä äskettäin on havaittu saudi-arabialaisesta lepakosta, tarvitaan kuitenkin lisänäyttöä, jotta voitaisiin linkitä MERS CoV  suoraan   lepakkoihin tai johonkin muuhun eläinlajiin. 

Although a relative to this virus had already been detected in bat species, and a fragment of viral genetic material matching the MERS CoV was recently found in one bat from Saudi Arabia, more evidence is needed to directly link the MERS CoV to bats or other animal species.

Entä epäily  kamelien tai  muitten eläinten osuudesta MER oireyhtymässä?
What about the suspicion that camels and other animals play a role in MERS?    
 •  Vaikka äskettäin todettiinkin kolmella kamelilla MERS CoV tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia näitten löytöjen  merkityksen  ymmärtämisessä ja  arvioitaessa  kamelien ja muiden eläinten  mahdollista osuutta MERS  oireyhtymään. Tässä on tärkeää ennakkoluulottomasti  ottaa huomioon kaikki mahdolliset  ihmis- ja eläintapausten altistuslähteet, kunnes   enemmän informaatiota on saatavilla. .

Although recent results from a laboratory in the Netherlands provide evidence that 3 camels were infected with MERS CoV, further investigations are needed to understand the significance of these findings and to assess the potential role of camels and possibly other animals in MERS.
It is important to remain open minded about all potential sources of exposure for human and animal cases until more information is available.

Entä eläinten serologiset testit? What about serological tests in animals?  
 •  Serologisten testien tarkoituksena on selvittää niitä vasta-aineita, joita virus on saanut  eläimen kehon tuottamaan,  eikä  kyse ole  varsinaisen viruksen etsinnästä. Usein on vaikea ja joskus aivan mahdotonta erottaa niitä vasta-aineita, mitä genetiikaltaan ja antigeeniominaisuuksiltaan samankaltaiset  eri virukset ovat aiheuttaneet.  Tällaisessa  on kyse ns. serologisesta ristiinreagoimisesta ( cross-reacting). 
 • Pätevää MERS-CoV:n  serologista testiä ei ole vielä vahvistettu eläimille  ja nykyisellään se ei ehkä ole luotettava.  Jos käytetään tällaisia  testejä , jotka eivät ole tarpeeksi spesifisiä, on riskinä saada "vääriä positiivisia", koska  on vaikea erottaa MERS CoV- vasta-aineita eläimissä  yleisesti esiintyvien muitten  koronavirusten vasta-aineista.

Serology tests aim to detect antibodies produced by the animal against the virus, and not to search for the presence of the virus itself. Often it is difficult and sometimes impossible to distinguish antibodies to different viruses having genetic or antigenic similarities, due to what is known as serological ‘cross reactivity’.
Serology tests for MERS CoV have not yet been validated in animals and may not be reliable. If these tests, which may not be sufficiently specific, are used in animals there is a risk that ‘false positive’ results will occur because it may not be possible to differentiate antibodies to MERS CoV from antibodies to other coronaviruses, commonly found in animals.
That is why confirmatory tests in animals should focus on isolating and identifying the virus itself.

Mitä sitten tapahtuu,  jos eläimestä tunnistetaan MERS CoV? What would happen if MERS CoV is identified in animals?      
 •  Jos yleisissä  terveystutkimuksissa tunnistetaan mahdollinen eläinperäinen lähde, OIE tukee yhteisiä jatkotutkimuksia.
 • OIE järjestön jäsenmaat ovat velvollisia raportoimaan OIE järjestölle eläinten  varmistetut MERS CoV tapaukset vaikean  taudin  ilmenemistapauksina   (emerging disiease)  kuten   niistä on lailla  säädetty. Jos MERS CoV tunnistetaan eläimellä,  ei ole itsestään selvää, että  tässä eläimessä on nyt  ihmisinfektiolähde. Sitten tarvitaan yksityiskohtaisia  tutkimuksia jokaisen eläintapauksen ja ihmistapauksen välisen korrelaation  ymmärtämisessä ja selvitettäessä , olisiko eläimistä tehty löytö ihmisen infektiossa  merkitsevä .
If information from public health investigations identifies a possible animal source, OIE will support further joint investigations.
OIE Member Countries would be obliged to report to the OIE a confirmed case of MERS CoV in animals, as an “emerging disease” in accordance with article 1.1.3 of the OIE Terrestrial Animal Health Code. If MERS CoV was identified in an animal this would not necessarily mean that the animal is a source of human infection. Detailed investigations would then be needed to understand the relationship between any animal cases and human cases, and whether a finding in animals would be significant for human infection.


Mitä OIE on  suorittamassa? What is OIE doing?  

 •  Vasteena hollantilaislaboratorion äskettäisiin  Qatarin  eläinnäytteistä  saatuihin löytöihin OIE tekee tiivistä yhteistyötä WHO järjestön ja Qatarin  valtion kanssa  hankkiakseen  enemmän informaatiota eläinten mahdollisesta tautitilanteesta  ja arvioi  asian mahdollista merkitystä  eläinten  ja ihmisten terveyteen
 • Lisäksi OIE asiantuntija osallistui  Saudi-Arabianan tehtyyn  WHO missioon kesäkuussa 2013 , jolloin tutkittiin MERS CoV  lähdettä. OIE pitää  yllä myös asiantuntijoitten globaalia  tietoverkkoa eläinten koronaviruksista ja monitoroi tarkasti tilannetta.
 • OIE kehittelee ja julkaisee kansainvälisiä standardeja ja ohjelinjoja eläintautien ehkäisyyn ja  kontrolliin;  näihin kuuluu zoonoosit, sellaiset eläintaudit jotka voivat välittyä ihmisiin.  Nämä tieteellisesti perustellut  standardit  antavat ohjeita  parhaimmista  kontrollikeinoista, joita tulisi soveltaa  asianmukaisesti , jotta tulisi mahdolliseksi  saada kontrolliin eläinlähteessä tunnistettu infektio.
In response to the recent findings by the laboratory in the Netherlands on the animal samples taken in Qatar, OIE is working closely with the WHO and Qatar to obtain more information about the possible disease situation in animals and to assess possible animal health and human health implications.
In addition, an OIE expert participated in a WHO mission to the Kingdom of Saudi Arabia in June 2013 to investigate the source of MERS CoV. OIE also has a global informal network of experts on coronaviruses in animals who are closely monitoring the situation.
OIE develops and publishes international standards and guidelines on the prevention and control of animal diseases including zoonoses (animal diseases transmissible to humans). These science-based standards provide guidance on the best control measures which should be applied, where appropriate, to allow control of infection in the identified animal source.
 • OIE on   vuonna 1024 perustettu kansainvälinen eläinten tartuntatautioen toimisto, joka antaa kanainväliset viiteet ja suositukset koskien  eläinten terveyttä ja zoonooseja  ja se toimii SPS sopimuksen  mukaan. Päätökset eläinten ja eläinperäisten tuotteiden markkinoinnista tulee olla näiden standardien , suositusten ja ohjelinjojen mukaisia

The OIE (Office international des épizooties)  is the reference organisation for international standards relating to animal health and zoonoses under the World Trade Organization Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS Agreement).  Decisions related to safe trade in terrestrial animals and animal products must respect the standards, recommendations and guidelines found in the OIE Terrestrial Animal Health Code.

WIKIPEDIA sitaatit

(1)
OIE (ransk. Office international des épizooties) on 1924 perustettu kansainvälinen eläinten tartuntatautien toimisto, minkä tarve todettiin 1920 Belgiassa eläintartuntataudin vuoksi. Järjestön päämaja on Pariisissa. 1942 oli suunnitteilla sen siirtäminen Berliiniin ja toisen maailmansodan jälkeen lakkauttaminen mahdollisen tilalle suunnitellun Yhdistyneiden kansankuntien järjestelmän vuoksi, mutta OIE jäi voimaan, minkä jälkeen se on solminut monia yhteistyösopimuksia muiden, myös Yhdistyneiden kansakuntien alaisten erityisjärjestöjen kanssa.
OIE kokoaa, jäsentää ja jakaa myös lintuinfluenssaan liittyvää tautitietoa samaan tapaan kuin Maailman terveysjärjestö WHO raportoi ihmisten saamista tartunnoista ja kuolintapauksista.
Järjestö pitää yllä listoja eläintaudeista.[1] Ainakin vuonna 2000 taudit jaettiin A-listaan ja B-listaan.[2] A-listan eläintaudit ovat vakavia, helposti leviäviä, tarttuvia eläintauteja.

(2) 
The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, also known as the SPS Agreement, is an international treaty of the World Trade Organization. It was negotiated during the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade, and entered into force with the establishment of the WTO at the beginning of 1995.[1]
Under the SPS agreement, the WTO sets constraints on member-states' policies relating to food safety (bacterial contaminants, pesticides, inspection and labelling) as well as animal and plant health (phytosanitation) with respect to imported pests and diseases. There are 3 standards organizations who set standards that WTO members should base their SPS methodologies on. They are the Codex Alimentarius Commission (Codex), World Organization for Animal Health (OIE) and the Secreatariat of the International Plant Protection Convention (IPPC).
The SPS agreement is closely linked to the Agreement on Technical Barriers to Trade, which was signed in the same year and has similar goals.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar