Leta i den här bloggen

torsdag 5 december 2013

LYSSA-virus, Mokolavirus , Non-Rabies virus

PLoS Negl Trop Dis. 2013 Oct 24;7(10):e2511. doi: 10.1371/journal.pntd.0002511. Diversity and epidemiology of mokola virus.
Department of Microbiology and Plant Pathology, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of Pretoria, Pretoria, South Africa.

TIIVISTELMÄ (Abstract)

Mokola virus (MOKV)  on  myös  non-rabies- lyssaviruksia, Rhabdoviruses, Mononegales. 

  •  Mokolavirusta esiintyy vain Afrikassa. Vaikka sitä eristettiin ensiksi Nigeriasta ja muista Kongon vesistöalueen maista, kaikki viimeisten 20 vuoden raportit  ovat tulleet etelä-Afrikasta. Aiemmat fylogeneettiset tutkimuket  ovat käsittäneet  analyysejä  muutamista isolaateista   tai osittaisista geenisekvensseistä, sillä MOKV geenisekvensseistä on saatavilla vain rajoitettuja tietoja ja isolaatteja tutkittiin monissa eri laboratorioissa. 
Mokola virus (MOKV) appears to be exclusive to Africa. Although the first isolates were from Nigeria and other Congo basin countries, all reports over the past 20 years have been from southern Africa. Previous phylogenetic studies analyzed few isolates or used partial gene sequence for analysis since limited sequence information is available for MOKV and the isolates were distributed among various laboratories.
  •  Nyt tutkijat ovat selvittäneet  18 MOKV isolaatista täydelliset nukleoproteiini-, fosfoproteiini-, matrix- ja glykoproteiinigeenit eri laboratorioissa ja sekvenssit on  selvitetty  käyttäen osittaisia tai kokogenomisekvenssejä  käyttäen pyrosekventoimista ja sitten on tehty fylogeneettinen analyysi.
 The complete nucleoprotein, phosphoprotein, matrix and glycoprotein genes of 18 MOKV isolates in various laboratories were sequenced either using partial or full genome sequencing using pyrosequencing and a phylogenetic analysis was undertaken.
  •  Tulokset osoittavat , että MOKV isolaatit  Etelä-Afrikan tasavallasta, Simbabvesta, keski-Afrikan tasvallasta ja Nigeriasta  muodostivat   rykelmän geograafisen  alkuperänsä mukaisesti riippumatta mitä geenejä  käytettiin  fylogeneettisestä analyysissä- aivan samaan tapaan kuin oli havaittu Lagos lepakkoviruksen (LBV) suhteen.
 The results indicated that MOKV isolates from the Republic of South Africa, Zimbabwe, Central African Republic and Nigeria clustered according to geographic origin irrespective of the genes used for phylogenetic analysis, similar to that observed with Lagos bat virus.
  •  MCMC analyysin  perusteella  MOKV virusten   kaikkein äskettäisin yhteinen esivirus olisi  279- 2034 vuoden takaa  riippuen siitä geenistä mitä laskuissa  käytettiin. Yleisesti ottaen  Mokolavirusisolaateilla näytti olevan samanlainen malli niissä aminohappokohdissa, joiden katsotaan  vaikuttavan sen virusominaisuuksiin. 
A Bayesian Markov-Chain-Monte-Carlo- (MCMC) analysis revealed the age of the most recent common ancestor (MRCA) of MOKV to be between 279 and 2034 years depending on the genes used. Generally, all MOKV isolates showed a similar pattern at the amino acid sites considered influential for viral properties.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar